18. október 2012

Málshraði hjá Samkeppniseftirlitinu

Stærsti málaflokkurinn hjá umboðsmanni Alþingis er vegna tafa á afgreiðslu mála hjá stjórnvöldum.

Árlega berast margvíslegar ábendingar og kvartanir þar að lútandi. Síðustu ár hefur umboðsmaður orðið var við aukinn þunga í stjórnsýslunni á ýmsum sviðum sem kemur fram í lengri afgreiðslutíma. Auk þess að kanna hvað líður úrlausn einstakra mála hefur umboðsmaður leitast við að fylgjast með því hvort uppi kunni að vera almennur eða kerfislægur vandi hjá tilteknum stjórnvöldum. Stundum verður það til þess að umboðsmaður óskar sérstaklega eftir yfirliti yfir almennan málsmeðferðartíma hjá viðkomandi stjórnvöldum eða upplýsingum um verklag eða innra eftirlit sem á að tryggja að mál séu afgreidd eins skjótt og unnt er. Slíkt eftirlit miðar einkum að því að sjá hvað veldur vandanum og leitast við að koma á úrbótum.

Í október 2011 ritaði umboðsmaður Alþingis Samkeppniseftirlitinu bréf og óskaði eftir vissum upplýsingum um málsmeðferðartíma stofnunarinnar. Tildrög fyrirspurnarinnar voru kvartanir og ábendingar sem umboðsmanni höfðu borist frá félögum og einstaklingum.

Í svörum Samkeppniseftirlitsins til umboðsmanns kom fram að stofnunin væri meðvituð um þann vanda sem uppi væri og leitaði leiða til að bregðast við. Umboðsmaður taldi að miðað við aðstæður hefði ekki þýðingu að aðhafast frekar gagnvart Samkeppniseftirlitinu enda gæti niðurstaða slíkrar athugunar aldrei orðið önnur en að beina tilmælum til stofnunarinnar um að huga betur að málsmeðferð sinni. Umboðsmaður ákvað hins vegar að rita efnahags- og viðskiptaráðherra, sem þá fór með málaflokk samkeppnismála, bréf og þá í ljósi þess að ráðuneyti hans fór með almennt eftirlit með starfrækslu og fjárreiðum stofnunarinnar. Í bréfinu óskaði umboðsmaður að sér yrðu veittar upplýsingar um það hvort ráðuneytið hefði vitneskju um þá stöðu sem Samkeppniseftirlitið væri í og þá hvort lagt hefði verið mat á stöðuna og gripið til einhverra aðgerða af því tilefni.

Umboðsmanni hefur nú borist svarbréf atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, sem nú fer með málaflokk samkeppnismála. Þar kemur m.a. fram að ráðuneytið taki undir það að álag á Samkeppniseftirlitið hafi aukist mjög á síðustu misserum og hafi lagt áherslu á að vekja athygli á þörf fyrir viðbótarfjárheimildir til að gera því kleift að sinna hlutverki sínu. Því er síðan nánar lýst hvað gerði hefði verið í þeim efnum og fyrirhugaðri kynningu málsins á vettvangi fjárlaganefndar Alþingis vegna fjárlaga 2013 og fjáraukalaga 2012.

Í ljósi framangreindra svara ráðuneytisins telur umboðsmaður ekki tilefni til að aðhafast frekar vegna málsins að sinni enda er ljóst að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu er kunnugt um þá stöðu sem Samkeppniseftirlitið er í og einnig er boðað að málið verði tekið upp á vettvangi Alþingis. Umboðsmaður mun þó áfram fylgjast með málshraða Samkeppniseftirlitsins og taka hann frekari athugunar ef ástæða verður til.