Tafir hjá stjórnvaldi á afgreiðslu máls. Aðgangur að gögnum og upplýsingum. Sveitarfélög. Samningar.

(Mál nr. 11101/2021)

   

Kvartað var yfir töfum hjá Borgarbyggð á afgreiðslu beiðni um upplýsingar og gögn.

Umboðsmaður taldi ekki slíkan drátt hafa orðið á svörum við erindinu að tilefni væri til að taka það til frekari athugunar að svo stöddu. Var viðkomandi bent á að eftir tilskilinn tíma hefði hugsanlega skapast tækifæri til að bera málið undir úrskurðarnefnd um upplýsingamál.   

   

Umboðsmaður lauk málinu með bréfi, dags. 27. maí 2021, sem hljóðar svo:

   

Vísað er til kvörtunar yðar frá 18. maí sl., fyrir hönd X ehf., sem þér beinið að Borgarbyggð og lýtur að töfum á afgreiðslu sveitarfélagsins á beiðni yðar um upplýsingar og gögn í tengslum við ákvörðun slökkviliðs Borgarbyggðar um að loka húsinu að [...] á grundvelli laga nr. 75/2000, um brunavarnir, en þar er X ehf. á meðal leigjenda. Í kvörtuninni kemur jafnframt fram að þér hafið beint fyrirspurn að sveitarfélaginu, sem jafnframt er leigusali húsnæðisins, þar sem óskað hafi verið eftir nánar tilteknum upplýsingum og gögnum sem varða samningssamband félagsins við sveitarfélagið og eignarhald þess síðarnefnda á fasteigninni. Samkvæmt þeim gögnum sem fylgdu kvörtun yðar lögðuð þér beiðnina fram 14. apríl sl. og ítrekuðuð hana með tölvupósti dagana 19. apríl sl., 29. apríl sl. og 5. maí sl.

Í tilefni af kvörtun yðar tek ég fram að það er meginregla í stjórnsýslurétti að stjórnvöldum ber almennt að svara erindum sem þeim berast án ástæðulausra tafa. Það hvort um óeðlilegan drátt hafi verið að ræða á að stjórnvald svari erindi er því byggt á mati hverju sinni þar sem líta verður m.a. til efnis viðkomandi erindis og málsmeðferðarreglna sem stjórnvöldum ber að fylgja við afgreiðslu þess. Með tilliti til fjölda erinda sem stjórnvöldum berast verður jafnframt að ætla þeim nokkurt svigrúm í þessum efnum.

Ég tel að enn hafi ekki orðið slíkur dráttur á svörum Borgarbyggðar við erindi yðar frá 14. apríl sl. að tilefni sé til að ég taki erindi yðar til frekari athugunar að svo stöddu. Ég tek þó fram, að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða sem hér hafa verið rakin, að þér getið leitað til mín á nýjan leik verði óhóflegur dráttur á meðferð erindisins.

Þess skal þó getið að af kvörtun yðar verður ráðið að þér teljið að Borgarbyggð hafi vanefnt leigusamning sinn við X ehf. og að með því hafi hafist stjórnsýslumál sem félagið sé aðili að. Þar af leiðandi eigi félagið rétt á aðgangi að umbeðnum gögnum sem aðili stjórnsýslumáls á grundvelli 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Af því tilefni bendi ég yður á að um rétt til aðgangs að gögnum hjá stjórnvöldum fer að jafnaði að öðru leyti eftir upplýsingalögum nr. 140/2012. Í 3. mgr. 17. gr. laganna segir að hafi beiðni um aðgang að gögnum ekki verið afgreidd innan 30 virkra daga frá móttöku hennar er beiðanda heimilt að vísa málinu til úrskurðarnefndar um upplýsingamál sem úrskurðar um rétt hans til aðgangs.

Að því marki sem beiðni yðar kann að lúta að gögnum sem falla undir ákvæði laga nr. 140/2012 getið þér í samræmi við framangreint vísað málinu til úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Kjósið þér að bera erindi yðar fyrir hönd X ehf. undir nefndina og teljið yður enn rangsleitni beittan, að fenginni niðurstöðu hennar, getið þér leitað til mín á ný með kvörtun þar að lútandi. Ég árétta þó að með þessari ábendingu hef ég enga afstöðu tekið til þess að hvaða leyti gagnabeiðni yður kunni að falla undir gildissvið upplýsingalaga.

Með vísan til þess sem að framan hefur verið rakið lýk ég athugun minni á kvörtun yðar, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmanns Alþingis.