31. maí 2022

Skráning upplýsinga ekki í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti

Stjórn Miðstöðvar íslenskra bókmennta lagði ekki fullnægjandi grunn að niðurstöðu sinni þegar umsókn um útgáfustyrk var hafnað.

Þetta er niðurstaða umboðsmanns í tilefni kvörtunar þar sem gerðar voru athugasemdir við synjun um úthlutun úr bókmenntasjóði. Í kjölfar skýringa stjórnarinnar beindist athugun umboðsmanns einkum að því hvort skráning upplýsinga um meðferð umsókna og undirbúningur ákvörðunar um úthlutun hefði verið fullnægjandi. Benti hann á að stjórninni bæri að haga undirbúningi mála þannig að hún gæti gert grein fyrir því hvað hefði einkum ráðið niðurstöðu um hverja umsókn. Breytti þar engu þótt ákvarðanir af þessu tagi væru undanþegnar skyldu til rökstuðnings og kæruheimild.

Umboðsmaður tók fram að af þeim gögnum sem honum hefðu borist frá stjórninni yrði ekki ráðið hvaða sjónarmið hefðu ráðið mati ráðgjafa hennar og að engin gögn lægju fyrir um meðferð stjórnarinnar á umsókninni. Af þeim sökum væri ómögulegt að staðreyna hvort þau sjónarmið sem stjórnin kvaðst hafa byggt á hefðu í reynd verið lögð til grundvallar ákvörðuninni eða hvort umsögn ráðgjafanna hefði sjálfkrafa leitt til þess að umsóknin hefði ekki komið til frekara mats af hennar hálfu. Af sömu ástæðum væri ekki hægt að taka afstöðu til þess hvort stjórnin hefði gætt málefnalegra sjónarmiða við ákvörðun sína. Skráning upplýsinga af hálfu stjórnar Miðstöðvar íslenskra bókmennta hefði þar af leiðandi ekki verið í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti.

Þar sem úthlutun styrkja úr bókmenntasjóði fyrir umsóknarárið var lokið en ekkert því til fyrirstöðu að viðkomandi legði fram aðra umsókn vegna sama rits, taldi umboðsmaður ástæðulaust að beina því til stjórnarinnar að taka málið upp að nýju. Hann mæltist hins vegar til þess að stjórnin tæki framvegis mið af sjónarmiðunum í álitinu við meðferð og afgreiðslu umsókna í framtíðinni.

   

  

Álit umboðsmanns í máli nr. 11184/2021